Hållbar utveckling inom byggbranschen

Hållbarhet har blivit en allt större fokus inom många delar av samhället. Ju fler branscher som gör sin del desto bättre kan vi nå den vision som lagts fram.

Att bygga för framtiden är en sätt man ofta väljer att lyfta fram detta tankesätt och det ligger allt större press på byggföretag att tänka på hur deras arbete påverkar omgivningen både omedelbart och på lång sikt.

Boverket lade för flera år sedan fram en plan för Sveriges bostadsmarknad år 2025 och vad som skulle krävas för att nå den visionen. Man konstaterade bland annat att hushållning av resurser och utfasning av skadliga ämnen var ett måste. Likaså var energieffektivisering av existerande byggnader. Men samtidigt med bevarande av byggnader med estetiska, kulturella och historiska värde.

Byggandet måste även bättre anpassas till bostadsbehovet. I många år har antalet bostads- och hyresrätter som byggs varje år varit ganska jämförbara. Detta trots att behovet av hyresrätter helt klart är större. Att hitta sätt att tillgodose detta behov är därmed en viktig fokus.

Det är också av stor vikt att myndigheter och byggbranschen når konsensus om många olika punkter så både arbetet att bygga nya bostäder och förnyelse av äldre byggnader kan effektiviseras.